Subscripció

Procediment d’adscripció a la Marca

La marca CATFOREST, permet acollir a persones físiques o jurídiques, sempre i quan compleixin amb els requeriments que fixa el Reglament de la marca de garantia.

Qui pot utilitzar la Marca CATFOREST?

  • Propietaris/àries forestals
  • Empreses d’aprofitament forestal
  • Empreses transformadores i/o envasadores de productes forestals
  • Empreses comercialitzadores de productes d’origen forestal
  • Entitats responsables col·laboradores públiques i/o privades que vulgin fer un ús divulgatiu de la marca

 

I per adherir-se a la Marca han de complir una sèrie de requisits:

USUARIS REQUISITS
PROPIETARIS/ÀRIES FORESTALS

. Signar una sol·licitud de llicència d’ús de la Marca de garantia CATFOREST i el compromís de complir amb uns requisits i obligacions

 

. Tenir un Instrument d’Ordenació Forestal (PO, PTGMF i PSGF) aprovat i vigent.

 

. Disposar d’un Certificat de Gestió Forestal Sostenible reconegut internacionalment (PEFC, FSC o altres), o bé, un certificat emès per una tercera part independent acreditada per l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC).

 

. Disposar d’un registre de vendes del producte forestal de la marca i les seves respectives autoritzacions, llicències o notificacions d’aprofitament i mantenir-ho durant un termini no inferior a 5 anys.

EMPRESES D’APROFITAMENT FORESTAL

. Signar una sol·licitud de llicència d’ús de la Marca de garantia CATFOREST i el compromís de complir amb uns requisits i obligacions. 

 

. Disposar d’un Certificat de Gestió Forestal Sostenible reconegut internacionalment (PEFC, FSC o altres), o bé, un certificat emès per una tercera part independent acreditada per l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC).

 

. Disposar d’un registre de compres i vendes del producte forestal de la marca i les seves respectives autoritzacions, llicències o notificacions d’aprofitament i mantenir-ho durant un termini no inferior a 5 anys.

EMPRESES ENVASADORES I/O TRANSFORMADORES

. Signar una sol·licitud de llicència d’ús de la Marca de garantia CATFOREST i el compromís de complir amb uns requisits i obligacions. 

 

. Disposar d’un Certificat de Cadena de Custòdia reconegut internacionalment (PEFC, FSC o altres), o bé, un certificat emès per una tercera part independent acreditada per l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC).

 

. Disposar d'un Certificat ENplus o DINplus, pel cas del pèl·let.

 

. Disposar d'un Certificat DBOSQ, o bé, sota la Norma UNE-EN ISO 17225-4:2014, pel cas de l'estella.

 

. Disposar d’un registre de compres i vendes del producte forestal de la marca i les seves respectives autoritzacions, llicències o notificacions d’aprofitament i mantenir-ho durant un termini no inferior a 5 anys.

EMPRESES COMERCIALITZADORES

. Signar una sol·licitud de llicència d’ús de la Marca de garantia CATFOREST i el compromís de complir amb uns requisits i obligacions. 

 

. Disposar d’un Certificat de Cadena de Custòdia reconegut internacionalment (PEFC, FSC o altres), o bé, un certificat emès per una tercera part independent acreditada per l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC).

 

. Disposar d’un registre de compres i vendes del producte forestal de la marca i les seves respectives autoritzacions, llicències o notificacions d’aprofitament i mantenir-ho durant un termini no inferior a 5 anys.

ENTITATS RESPONSABLES COL·LABORADORES

. Signar una sol·licitud de llicència d’ús de la Marca de garantia CATFOREST i el compromís de complir amb uns requisits i obligacions. 

Un cop signada la sol·licitud, s’enviarà a la seu de l’ACPCF, per tal que aquesta emeti la Resolució, un cop s’hagi comprovat els requisits exigibles amb la finalitat d’obtenir el Certificat de Llicència d'Ús de la Marca CATFOREST.