Propietaris/àries forestals adherits a la marca de garantia CATFOREST

L'Associació Catalana Promotora de la Certificació Forestal, titular de la marca de garantia CATFOREST, a 31 de desembre de 2017, presenta les següents dades:

 

Propietaris/àries forestals: 8.160,55 ha adscrites de les quals corresponen a superfície forestal de titularitat privada.