Propietaris/àries forestals adherits a la marca de garantia CATFOREST

L'Associació Catalana Promotora de la Certificació Forestal, titular de la marca de garantia CATFOREST, a 29 de juny de 2018, presenta les següents dades:

 

Propietaris/àries forestals: 7.756,81 ha adscrites de les quals corresponen a superfície forestal de titularitat privada.