Productes forestals CATFOREST

Els productes forestals emparats per la Marca CATFOREST són:  fusta estructural, fusta serrada, estella, pèl·let, llenya i briquetes.

Fusta estructural

Fusta serrada

Estella

Pèl·let

Llenya

Briquetes

Per cada un d'aquests productes s'han de complir els següents requisits:

PRODUCTE

PROXIMITAT

(Origen català)

QUALITAT

(Estàndards de qualitat)

SOSTENIBILITAT

(Gestió Forestal Sostenible)

FUSTA ESTRUCTURAL Boscos de Catalunya Marcatge  CE 

Certificats reconeguts internacionalment com 

PEFC FSC

FUSTA SERRADA 

NO ESTRUCTURAL

Boscos de Catalunya

Criteris de classificació per a fusta serrada no estructural

Certificats reconeguts internacionalment com 

PEFC FSC

ESTELLA

Boscos de Catalunya

. Segell: DBOSQ 

. En el cas de no tenir el segell DBOSQ, s'haurà de complir els següents estàndards:

- Espècie en llatí indicant la granulometria segons la classificació de la:

    . Norma Austríaca ÖNORM M7133: G30, G50 i G100

    . Norma EN ISO 17225-4:2010: P16S, P31S, P45S

- Humitat: indicar si la humitat en base humida (Hbh) és: <10%, <25% i <35%

Certificats reconeguts internacionalment com 

PEFC FSC

PÈL·LET

Boscos de Catalunya Segell ENplus, o bé, el DINplus

Certificats reconeguts internacionalment com 

PEFC FSC

LLENYA

Boscos de Catalunya

- Espècie en llatí indicant la % de cada una en cas de barreja. Acceptant una tolerància del 15% a la barreja.

- Longitud:

     . Tacs de llenya: Fins a 30 cm

     . Llenya curta: >30 cm fins a 40 cm

     . Llenya llarga: >40 cm fins a 50 cm

     . Llenya en barra: >50 cm

- Humitat: indicar la humitat màxima i/o el temps mínim, expressat en mesos, d'emmagatzematge i/o estellat previ a la venda.

- Absència d'impureses i d'agents patògens amb capacitat d'atacar elements estructurals i/o mobiliari de fusta.

Certificats reconeguts internacionalment com 

PEFC FSC

BRIQUETES

Boscos de Catalunya

- Poder calorífic superior a 4.700 kwh/kg

- Humitat inferior al 10%

- Densitat superior a 1.000 kg/m3

- Forma de les peces sense variacions superiors al 10%

Certificats reconeguts internacionalment com 

PEFC FSC