Forests i Empreses adherides al CATFOREST

L'Associació Catalana Promotora de la Certificació Forestal, titular de la marca de garantia CATFOREST, a 31 de desembre de 2017, presenta les següents dades:

 

  1. Propietaris/àries forestals: 8.160,55 ha adscrites de les quals corresponen a superfície forestal de titularitat privada.
  2. Empreses d'Aprofitament Forestal: 7 empreses d'aprofitament forestal adherides al CATFOREST.
  3. Empreses Transformadores i/o envasadores: 18 empreses transformadores adherides al CATFOREST.
  4. Entitats Responsables Col·laboradores: 7 entitats responsables adherides al CATFOREST